Etisk Forretningsdrift

Etisk forretningsdrift fremmer integritet og ansvarlighet i næringslivet. Ved å prioritere etikk og sosialt ansvar, skapes tillit, bærekraftig vekst og bidrar til en positiv innvirkning på samfunnet.


Forpliktet til etisk forretningsdrift og ansvarlig produksjon

Etikk er en avgjørende dimensjon i Fibo sin forretningsdrift som strekker seg langt utover å bare overholde gjeldende regelverk. Fibo er forpliktet til å ta ansvar for hele produksjonskjeden og sikre rettferdige og akseptable betingelser og arbeidsforhold for alle involverte, inkludert ansatte, underleverandører, råvareprodusenter og i transportsektoren.

Etisk forretningsdrift og verdighet for alle ansatte

Fibo erkjenner viktigheten av å sikre at alle ansatte, uavhengig av deres rolle i verdikjeden, blir behandlet med verdighet og respekt. Dette innebærer å arbeide aktivt for å sikre rettferdige lønninger og arbeidsforhold for alle. Fibo søker å etablere langsiktige og tillitsfulle relasjoner med sine underleverandører og samarbeidspartnere, og oppfordrer til transparens og åpen dialog for å sikre etisk drift på tvers av hele forsyningskjeden.

En viktig del av etisk forretningsdrift er opplæring og bevisstgjøring. Fibo investerer i opplæring for sine ansatte og forretningspartnere for å forhindre uønsket adferd og holdninger. Dette inkluderer opplæring om korrupsjon, varslingssystemer og anti-korrupsjonspraksis. Ved å fremme etisk bevissthet og etisk ledelse, skaper Fibo en organisasjonskultur som oppfordrer til ansvarlighet og integritet i alle ledd.

Fremme inkludering, mangfold og samfunnsansvar i arbeidslivet

Fibo forplikter seg til å legge til rette for et inkluderende arbeidsliv for alle, uavhengig av rase, legning, religion, kjønn, alder eller funksjonsgrad. Vi verdsetter mangfold og likestilling som en styrke og en kilde til kreativitet og innovasjon. Gjennom rekrutteringspraksis, karriereutvikling og arbeidsmiljøtiltak sikrer Fibo at alle ansatte blir behandlet rettferdig og likeverdig.

Fibo sitt engasjement for etisk forretningsdrift strekker seg også til forpliktelse om samfunnsansvar. Vi tar aktivt del i initiativer og prosjekter som gir tilbake til samfunnet og bidrar til en mer bærekraftig utvikling. Dette inkluderer involvering i lokale samfunnsprosjekter, miljøbevaring og sosiale velferdsprogrammer.

Gjennom vårt fokus på etisk forretningsdrift og ansvarlig produksjonskjede, søker vi å agere på en måte som respekterer menneskerettigheter, fremmer likeverdighet og opprettholder integritet i alle aspekter av virksomheten. Som et selskap som verdsetter etikk som en sentral del av vårt verdigrunnlag, ønsker vi også å inspirere andre til å jobbe etter lignende standarder og bidra til en mer etisk og rettferdig forretningsverden.