Fibo og ESG

I Fibo liker vi å bruke et enkelt språk som vi alle forstår og som gir retning i hverdagen. Når vi snakker om ESG, så sier vi at det handler om å drive forretning med respekt for våre omgivelser, i bred forstand. At vår aktivitet har så liten negativ påvirkning og så stor positiv påvirkning som mulig på natur, miljø og folk (inkludert kunder, ansatte og samarbeidspartnere), og at vi til enhver tid følger gjeldende lover og regler. Fokuset handler ikke bare om ikke å gjøre galt, men også om å gjøre godt.


ESG står for Environmental, Social, Governance, og refererer til de faktorene som brukes til å vurdere selskaper ift bærekraft og samfunnsansvar. «I Fibo jobber vi systematisk med ESG fordi vi tar miljø på alvor og ønsker å være en del av løsningen. Og det er nok av tegn på at det er behov for endring i bransjen når det kommer til miljø. Hver bedrift bør ta sin del av ansvaret, inkludert oss i Fibo» sier Birgir Thor Runarsson, koordinator for ESG i Fibo.

Dagens utslippsreduksjon
46%
Redukjson i materialbruk
80%
Potensiale for reduksjon ved endt bruk
90%
Estimert levetid
30 år

Hvorfor vi jobber med ESG

«Arbeidet med ESG griper inn i de fleste avdelinger og oppgaver hos Fibo. Målene vi har satt oss som bedrift er forankret i ledelsen, og en tverrfaglig gruppe utarbeider strategien og som definerer konkrete mål som organisasjonen skal jobbe mot» forteller Birgir Thor Runarsson er Fibos ESG koordinator.

Kunder

Forventninger fra våre kunder legger alltid føringer for våre prioriteringer. Skal vi tiltrekke oss kunder må vi tilby bærekraftige produkter, og vi ønsker å lede vei innenfor næringen.

Ansatte og eiere

Både eiere og ansatte stiller krav om en motiverende og meningsfull arbeidsplass som skaper positive ringvirkninger. For oss handler det om å være en ansvarlig arbeidsplass, noe alle våre ansatte kan være stolt av å være med på.

En indre drivkraft

En indre drivkraft om å bli mer bærekraftig. Det er nok av tegn på at det er behov for endring i bransjen når det kommer til miljø. Hver bedrift bør ta sin del av ansvaret, inkludert oss i Fibo.

Hvordan vi i Fibo jobber med ESG

Første steg handler om å definere hvordan Fibo naturlig påvirker omgivelsene sine. Til det har vi tatt i bruk et rammeverk som hjelper oss å definere nåsituasjon innen fem ulike dimensjoner. For hver dimensjon har vi definert viktige parametre som er prioritert. Vi har deretter kartlagt hvordan vi scorer og med dette definert kortsiktige og langsiktige målsetninger innenfor hvert parameter.  Slik kan vi tallfeste og implementere mål innen ESG, som vil hjelpe oss å endre prosesser gjennom at de ansatte får eierskap til måloppnåelsen.

E

For å takle klimaendringene må vi redusere utslipp av klimagasser. Fibos tiltak mot klimaendringer er todelt:

1.
Vi produserer bærekraftige produkter.

Vårt vanntette veggsystem har et lavere karbonavtrykk enn det mest brukte materialet i dag – fliser. Avhengig av hvor Fiboproduktene blir sendt, kan CO2-utslippene reduseres med opptil 45%. Mer informasjon her, hvor vi kontinuerlig ser etter måter å gjøre vårt veggsystem enda mer bærekraftig.

Et annet fokusområde er å forbedre livssirkelen av veggpanelene, da størstedelen av CO2-utslippene oppstår ved endt levetid av produktene. Ved å forbedre sikulariteten av produktene kan CO2-besparelsen økes til så mye som 90%! Dette er et av de viktigste målene vi jobber mot innen klimahandling. Se flere tiltak i vår ESG rapport.

2.
Vi reduserer utslipp fra våre driftsoperasjoner ved å følge vitenskapsbaserte initiativer.

Fabrikken vår på Lyngdal er ISO14001-sertifisert, som er gullstandarden innen miljøstyringssystemer. Energien vår er 100% sertifisert grønn strøm, og i tillegg har vi som mål å redusere mengden energi vi bruker i produksjonen hvert år.

Innen 2030 har vi som mål å fjerne alle utslipp i kategori 1, og innen 2050 være karbonnøytrale som selskap.

S

Samfunnsdimensjonen innen ESG er spesielt viktig, da det tar hensyn til hvordan vi som selskap påvirker våre ansatte, lokalsamfunn og interessenter, og fremmer mangfold, rettferdige praksiser og bærekraftige relasjoner for å oppnå langsiktig suksess.

Fibo streber etter å skape en arbeidsplass som virkelig er et flott sted å jobbe. Vi ønsker å fremme en kultur preget av mangfold og inkludering, og erkjenner verdien av ulike perspektiver og erfaringer blant våre ansatte.

Gjennom investeringer i opplæring og utviklingsinitiativer sørger Fibo for at våre medarbeidere har gode muligheter for personlig og faglig utvikling, og gir de ansatte mulighet til å nå sitt fulle potensial.

Med en vedvarende innsats for å måle tilfredsheten blant de ansatte, setter Fibo seg mål for sin Net Promoter Score (NPS) og streber etter kontinuerlig forbedring av ansattes trivsel og engasjement.

Vi er stolte av en svært lav omsetningsrate blant de ansatte, noe som vitner om det positive arbeidsmiljøet og praksisene som Fibo har implementert.

Vi i Fibo er også stolte av å være en hjørnesteinsbedrift for det lokale samfunnet i Lyngdal og engasjerer oss aktivt i å støtte lokale initiativer for å bidra positivt til regionens trivsel.

Ved å aktivit jobbe med FNs bærekraftsmål (SDG-er), integrerer Fibo bærekraft i sine kjernevirksomheter og arbeider mot felles globale mål for å etterlate en positiv innvirkning på samfunnet og miljøet.

Fibos dedikasjon til samfunnsdimensjonen innenfor ESG reflekterer vårt engasjement for ikke bare å være en ansvarlig bedriftsborger, men også en omsorgsfull og inkluderende arbeidsgiver som fremmer en arbeidsstyrke som blomstrer og et samfunn som trives.

G

I ledelsesdimensjonen innenfor ESG, demonstrerer Fibo et sterkt engasjement for ansvarlig lederskap og etisk praksis. Vi har implimentert flere tiltak for å sikre en velordnet og transparent styringsstruktur.

Innkjøp – Fibo implementerer en grundig tredjeparts screening av leverandører for å sikre at de overholder de høyeste standardene for bærekraft og etikk.

Supply chain of conduct – Fibo opprettholder en streng oppførselskodeks for hele forsyningskjeden for å sikre at alle involverte parter følger retningslinjer for sosialt ansvar, miljøvern, og etisk drift.

Gode arbeidsforhold – Fibo forplikter seg til å opprettholde rettferdige arbeidsvilkår for alle sine ansatte og samarbeidspartnere, og de sikrer at grunnleggende arbeidstakerrettigheter blir ivaretatt.

Opplæring av ansatte – Gjennom å tilby opplæring til sine ansatte, sikrer Fibo at de er bevisste på ESG-prinsipper og at de kan bidra til selskapets bærekraftige praksis.

Varslingspolitikk – For å oppmuntre til ærlighet og ansvarlighet, har Fibo en varslingspolitikk som gir en trygg mekanisme for ansatte og andre involverte til å rapportere potensielle brudd på etikk og regelverk.

Gjennom disse tiltakene demonstrerer Fibo en sterk forpliktelse til effektiv styring, ansvarlig innkjøp, og rettferdige arbeidsforhold. Dette sikrer at selskapet opererer på en etisk og bærekraftig måte, og at det kontinuerlig arbeider for å oppnå de beste praksisene innenfor ESG-dimensjonen for god ledelse.

Fibos prioriteringer innen ESG

Bærekraftig produkter

Denne dimensjonen handler om hvor bærekraftig selve produktporteføljen vår er. Sentrale stikkord er råvarekvalitet, direkte og indirekte utslipp, bruk av giftige eller skadelige materialer, avfall og et evighetsperspektiv som inkluderer gjenbruk, gjenvinning eller destruksjon etter endt levetid.

Etisk forretningsdrift

Denne dimensjonen handler om mer enn bare å drive forretning innenfor eksisterende regelverk. Den handler om å ta ansvar for hele produksjonskjeden og å gjøre alt vi kan for å sikre at også ansatte hos underleverandører, råvareprodusenter og i transport har rettferdige og akseptable betingelser og arbeidsforhold. Det handler også om opplæring, om å forebygge uheldig adferd og holdninger i organisasjonen. Sentrale stikkord er korrupsjon, systemer for varsling, likelønn, at vi legger til rette for et inkluderende arbeidsliv for alle, (uavhengig av rase, legning, religion, kjønn, alder eller funksjonsgrad).

Klimapåvirkning

Fokuset her er klimagassene vi slipper ut i atmosfæren, og at de blir kompensert ved å fjerne like mye CO2 fra atmosfæren som det vi tilfører. Dette er en viktig målsetting for å bekjempe klimaendringer og begrense de negative effektene av global oppvarming. For oss i Fibo handler dette om driften vår som helhet og inkluderer energi, transport, bygninger og avfall.

Avfallshåndtering

Å effektivisere produksjonsprosessen vår slik at det blir så lite avfall som mulig, både av produktet selv, av innsatsfaktorene i prosessen og av emballasje. Deretter må vi sørge for at avfallet er så lite skadelig som mulig og at vi har gode systemer for resirkulering og håndtering av skadelig avfall.

Fornøyde og engasjerte ansatte

Innenfor “social” dimensjonen i ESG har vi et tydelig fokus på å ta vare på våre egne ansatte. I en industribedrift som Fibo er stolte og involverte ansatte den viktigste ressursen vi har – og den lojaliteten må vi som bedrift jobbe hard for å fortjene.


ESG Concept

Last ned Fibo sin ESG rapport for 2024